top of page

กลุ่มบริษัทพงศ์พารา

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทพงศ์พารา มีระบบการบริหารงานด้วยผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานของเรานั้นมาตรฐานคุณภาพที่ดี ใช้เทคโนโลยีทีก้าวหน้า และคำนึงถึงความปลอดภัยในการผลิตและการใช้งาน  เรายังคงไม่หยุดพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ในวันนี้ เราส่งออกสินค้าของเราไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งใน อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย กว่า 50 ปีที่ผ่านมาก กลุ่มบริษัทพงศ์พารา ยึดมั่นในนโยบายของเรา "เราจะอุทิศตนเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจทั่วโลก"

สินค้าหลักของเรา

สินค้าหลักของเราประกอบด้วย

1.        ชิ้นส่วนยางขอบประตู ยางรีดขึ้นรูป ยางขอบกระจก สำหรับรถยนต์

2.        ท่อยางสำหรับอุตสากรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมทั่วไป

รวมถึงท่อ ซิลิโคน

3.        งานฉีดขึ้นรูปพลาสติก งานฉีดและอัดขึ้นรูปยาง

bottom of page